نرم افزار سپیدار

در این گروه ، محصولات سپیدار سیستم آسیا از شرکتهای زیر مجموعه همکاران سیستم را مشاهده مینمایید.

این شرکت با دو برند سپیدار و دشت به ارایه محصول میپردازد.

این شرکت نرم افزارهای مالی و اداری ارایه مینماید.